شماره‌های پیشین نشریه

 

1- نشریه پژوهشنامه فلسفه علوم انسانی اسلامی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات از مجوز انتشارCC و همچنین قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

2-ارسال فرم مجوز نویسنده به نشریه هنگام ثبت مقاله در سامانه نشریه الزامی است، مقالاتی که فاقد این فرم باشند در روند بررسی قرار نخواهند گرفت. 

3- ارسال فرم تعارض منافع و فرم تعهد نویسندگان الزامی است.

4- برای رعایت اصول امانتداری و پیشگیری از سرقت علمی، مقالات دریافتی قبل از داوری در http://www.samimnoor.ir و https://tik.irandoc.ac.ir و سایر سامانه های مشابهت یابی ، بررسی می شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج می­ گردد.

5- پیش از ارسال مقاله نکات مندرج در "فرایند پذیرش مقاله" و "راهنمای نویسندگان"را مطالعه نمایید. مقالات ارسالی باید طبق راهنمای خواسته شده تدوین شوند. در صورتی که براساس راهنمای مذکور تدوین نشده باشد، در روال داوری قرار نخواهد گرفت؛

6- مقالاتی که موفق به چاپ در این نشریه شوند ، کدهای شناسه بین المللی مقالات  DOI و DOR را دریافت می کنند؛

7- هرگونه بهره برداری و استفاده از مقالات این نشریه، بدون ذکر نام و ارجاع استنادی به این نشریه، شرعا حرام و قانونا قابل پیگیری می باشد.

8- دسترسی به مقالات این نشریه به صورت دسترسی آزاد (OPEN ACCESS)